Actievoorwaarden

CADAC Citi Chef 40

I.  Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de winactie ‘CADAC Citi Chef’40’ (verder te noemen: de ‘Actie’) van Gebroeders van Beek BV te Wehl (verder te noemen: ‘de Organisator’).
 2. Deze Actie heeft als doel door middel van actiekaarten prijzen te vergeven aan kopers van Blije Kip eieren.
 3. Deze Actie loopt van 10 mei 2019 t/m 16 juni 2019.
 4. De Organisator behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de Actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of te staken. Een herziene versie van de actievoorwaarden zal op www.blijekip.nl/buitenkoken worden geplaatst, voorzien van een datum.
 5. De Organisator en de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze voorwaarden.

II. Deelname

 1. Deelname aan deze Actie houdt in dat men akkoord gaat met deze actievoorwaarden.
 2. Deelname aan deze Actie is gratis en staat open voor een ieder, uitgezonderd voor medewerkers van de Organisator en promotionele partner CADAC International, alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie.
 3. Deelname is tevens uitgesloten voor personen jonger dan achttien jaar of personen zonder geldige woon- of verblijfplaats in Nederland of België.
 4. De gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van de Organisator en worden niet verkocht. Gebroeders van Beek en Cadac International hebben daarentegen wel de mogelijkheid, indien deelnemer hiermee expliciet akkoord gaat, nieuwsbrieven of andere commerciële uitingen naar deelnemer te sturen. De deelnemer is te allen tijde vrij zich hiervoor af te melden. De gegevens worden opgenomen in een bestand; op dit bestand is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing.
 5. De actiekaarten worden verstrekt in de verpakking van Blije Kip eieren van Gebroeders Van Beek BV (op=op): in de periode van 6 mei 2019 tot en met 26 mei 2019 worden de volgende producten voorzien van een actiekaart:  Buitenei in 6 en 10 stuks verpakking, Biologisch ei in 6 en 10 stuks verpakking, Omega eieren in 6 stuks verpakking,  Kanjers eieren in 6 stuks verpakking, Maïs & Granen in 6 en 10 stuks verpakking en Eitjes in 10 stuks verpakking.
 6. Actie is gebaseerd op OP=OP met een maximum van 600.000 uit te geven actiekaarten.
 7. Door deelname aan de Actie verlenen de prijswinnaars toestemming aan de Organisator om hun namen (zonder vermelding van woonplaats) eventueel voor promotionele doeleinden te gebruiken.
 8. In geval van (vermoeden van) fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de Actie behoudt de Organisator zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten.
 9. Eventueel verschuldigde kansspelbelasting wordt ingehouden en afgedragen door Organisator.

III. Prijzen

 1. In totaal te winnen prijzen, 6 stuks: 6 x Citi Chef ’40 BBQ incl. Chef Pan
  Deze prijzen kunnen niet worden omgezet in geld.
 2. De deelnemer ontdekt of hij/zij winnaar van een prijs is doordat de notaris in week 21 + 23 + 25 de trekking verricht.
  De code op de actiekaart is een unieke deelnemerscode. De deelnemer voert de code in op de actiesite www.blijekip.nl/buitenkoken
  Te verloten prijzen:
  Week 21                2 x Citi Chef ’40 BBQ incl. Chef Pan
  Week 23                2 x Citi Chef ’40 BBQ incl. Chef Pan
  Week 25                2 x Citi Chef ’40 BBQ incl. Chef Pan
  Verloting vindt plaats op de eerste werkdag van de week op het notariskantoor, in aanwezigheid  van Bas Weustenenk van de Organisator, op:
  Week 21                Maandag 20 mei 2019
  Week 23                Maandag 3 juni 2019
  Week 25                Maandag 17 juni 2019De verloting betreft telkens alle deelnemerscodes die, uiterlijk om 24.00 uur op de dag voorafgaand aan de trekking, zijn ingevoerd.
  Van elke verloting wordt een akte opgemaakt. Daarna wordt de uitslag gepubliceerd  op de website www.blijekip.nl
 1. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 2. De actiekaart is niet inwisselbaar tegen contanten.
 3. De actiekaart vertegenwoordigt geen waarde en elke actiekaart kan maar één keer worden gebruikt. Na invoering van de deelnemerscode wordt aan iedere volgende trekking meegedaan.
 4. Het is verboden actiekaarten uit te wisselen op internet.
 5. Na het invullen van de code op de actiekaart en de verloting via de notaris doet Organisator bericht aan de winnaar van de prijs. De actiekaart geeft slechts één keer recht op een gewonnen prijs.
 6. Winnaars krijgen persoonlijk bericht.
 7. Organisator neemt contact op met alle prijswinnaars en verzorgt de levering van de prijs.
 8. Er geldt voor een door een winnaar geweigerde prijs geen vervangingswaarde. Bij weigering van de prijs vervalt deze aan de Organisator.

IV. Aansprakelijkheid

 1. Organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven en/of reiskosten die de winnaars eventueel moeten doen of maken in verband met de deelname aan deze prijsvraag, en met de acceptatie, het gebruik of misbruik van de prijs.
 2. De Organisator, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door de door haar uitgekeerde prijs, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen.
 3. Noch Organisator noch het reclamebureau kan verantwoordelijk worden gehouden voor netwerk-, computerhardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook die beperkte, vertraagde of het verlies van inzendingen tot gevolg hebben.
 4. De Organisator is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijzen. De Organisator verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen.

V. Slotbepalingen

 1. Alle auteursrechten op de inhoud van deze site, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan de Organisator.
 2. Voor alle vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot deze Actie, kunt u terecht op www.blijekip.nl
 3. Op deze Actie is het Nederlands recht, waaronder de Gedragscode Promotionele Kansspelen, van toepassing.

Aldus opgemaakt te Wehl, 19-04-2019